INTERNATIONAL ORGANIZING COMMITTEE

Osamu Motojima (Japan, Chair), Motoya Katsuki(Japan), Shoken Miyama(Japan), Noboru Mizuno(Japan), Hiroki Nakamura(Japan), Teruji Cho (Japan), Tomoaki Hino(Japan), John Howard(Australia), Jiang Hsieh (USA), Osamu Kaneko(Japan), Kazuo Kawahata(Japan), Akio Komori(Japan), Gyung-Su Lee (Korea), Neville C. Luhmann (USA), Shinzaburo Matsuda(Japan), George R. McKee(USA), Kunioki Mima(Japan), Takashi Mutoh(Japan), Nobuaki Noda(Japan), Yuichi Ogawa(Japan), Nobuyoshi Ohyabu (Japan), Shigeki Okajima(Japan), Yukiharu Osawa (Japan), Hyeon K. Park(USA), Fumimichi Sano(Japan), Yuka Sasaki(USA), Mamiko Sasao(Japan), Motoyasu Sato(Japan), Rasmus R. Schroeder (Germany), Ernst Stelzer(Germany), Shigeru Sudo(Japan), Tatsuhiko Uda (Japan), Hiroshi Yamada(Japan), Kenji Yamauchi(Japan), Naoaki Yoshida(Japan)

Osamu Motojima (Japan, Chair)

SCIENTIFIC PROGRAMME COMMITTEE

Atsushi Mase (Japan, Chair), Ryusuke Kakigi (Japan), Hiroshi Karoji (Japan), Ryuji Kodama (Japan), Katsumi Ida (Japan), Naofumi Iwama (Japan), Kuniaki Nagayama (Japan), Satoshi Ohdachi (Japan), Hiromi Okamoto (Japan), Kuninori Sato (Japan), Kazuo Toi (Japan), Hiroshi Yamada (Japan)

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE (NIFS, Japan)

Kazuo Kawahata (Chair), Takeshi Akiyama, Mitsue Den, Masahiko Emoto, Hisayoshi Funaba, Katsumi Ida, Satoshi Ido, Akifumi Iwamoto, Chie Iwata, Hiroshi Kasahara, Akemi Kato, Daiji Kato, Toshikazu Kohmoto, Takashi Minami, Tomohiro Morisaki, Yasuo Morita, Sadatsugu Muto, Yoshio Nagayama, Hideya Nakanishi, Kazumichi Narihara, Yoshiro Narushima, Shin Nishimura, Satoshi Ohdachi, Hiroaki Ohtani, Byron J. Peterson, Toshihiro Sakaguchi, Satoru Sakakibara, Heiji Sanuki, Kazutaka Seo, Akihiro Shimizu, Masao Takeuchi, Naoki Tamura, Kenji Tanaka, Kazuo Toi, Tokihiko Tokuzawa, Kiyomasa Watanabe, Ichihiro Yamada, Hiroshi Yamada

CONFERENCE SECRETARIAT

National Institute for Fusion Science
322-6 Oroshi-cho, Toki, Gifu 509-5292, Japan